Ejemplos if javascript


var a, b;

a = 5;
b = 9;

//Si b es mayor o igual que el doble de a mostrar 'Más del doble

if (b >= a * 2) {
console.log("Más del doble");
}

//Mostrar el valor de la variable mayor

if (a > b) {
console.log(a);
} else {
console.log(b);
}

//Método fácil

if (a > b) {
console.log("a es mayor");
}

if (b > a) {
console.log("b es mayor");
}

if (a == b) {
console.log("Son iguales");
}

if (a > b) {
console.log("a es mayor");
} else if (b > a) {
console.log("b es mayor");
} else {
console.log("Son iguales");
}

var nota = 7;

if (nota < 3) {
console.log("Muy deficiente");
} else if (nota < 5) {
console.log("Insuficiente");
} else if (nota < 6) {
console.log("Aprobado");
} else if (nota < 7) {
console.log("Bien");
} else if (nota < 9) {
console.log("Notable");
} else {
console.log("Sobresaliente");
}

var altura = 140;

if (altura >= 150) {
console.log("SI");
} else if (altura >= 130) {
console.log("COn adulto");
} else {
console.log("NO");
}

var numero = 9;

if (numero % 2 === 0) {
console.log("Es par");
} else {
console.log("es impar");
}